Các hoạt động liên quan đến Visual Art cho trẻ mầm non bao gồm:
Tính sáng tạo trong phương pháp Reggio Emilia được thể hiện thông qua việc tạo ra môi trường học tập đa dạng, kích thích trẻ sáng tạo và tự phát triển.
Sử dụng nguyên vật liệu và đồ dùng đồ chơi giáo cụ phù hợp kích thích trẻ học tập
Chương trình học được xây dựng như thế nào theo phương pháp tiếp cận Reggio Emilia cho trẻ mầm non
Các thuật ngữ thường được nhắc đến trong phương pháp tiếp cận Reggio Emilia
Các đặc điểm chính của phương pháp tiếp cận Reggio Emilia
Triết lý của phương pháp tiếp cận Reggio Emilia là một tập hợp các giá trị và nguyên tắc cơ bản để hướng dẫn cho quá trình giáo dục, phát triển và học tập của trẻ em.
Giới thiệu về Reggio Children và một số nội dung các khoá đào tạo của Reggio Children trong cộng đồng giáo dục Reggio Emilia.
Phụ huynh và cộng đồng giáo dục Reggio Emilia Inspired tham khảo để có thêm hiểu biết về phương pháp Reggio Emilia