Đăng ký nhập học

Tôi là *

Thông tin của bé

Niên khóa *

  đến   

Họ và tên bé *

Ngày sinh *

Giới tính *

Đăng ký học cơ sở *

Thông tin phụ huynh

Họ và tên mẹ *

Nghề nghiệp của mẹ"*: là thông tin bắt buộc."

Họ và tên cha *

Nghề nghiệp của cha

Địa chỉ cư trú *

Số điện thoại liên lạc *

Email *

Bạn biết đến Victoria Preschool qua